כללי אתיקה מקצועית לעוסקים בסטטיסטיקה

המועצה הציבורית לסטטיסטיקה - האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה

1. מבוא

תקנון זה מבוסס על ההבנה שהחברה הפיקה תועלת מקבלת מידע סטטיסטי אמין ומדויק. התקנון קובע נורמות בסיסיות להתנהגותם של העוסקים בסטטיסטיקה (להלן- הסטטיסטיקן) בעבודתם המקצועית.

מטרתו העיקרית להסדיר את היחסים בין הסטטיסטיקן לבין אלה איתם הוא נמצא בקשר בביצוע המחקר או העבודה הסטטיסטית. במיוחד, מתרכז התקנון בחובותיו של הסטטיסטיקן כלפי החברה, המשתתף במחקר, מזמין המחקר ועמית למקצוע.

2. חובות כלליות

2.1 רמה מקצועית

סטטיסטיקן ישמור על רמה מקצועית נאותה ויבצע את עבודתו ביושר וללא משוא פנים.

2.2 אמון הציבור

סטטיסטיקן יהיה מודע לכך, שהוא תלוי באמון הציבור וכי עבודתו עלולה לפגוע בצנעת הפרט. על כן יפעל על מנת לקיים ולקדם את אמון הציבור במקצוע.

2.3 תרומת הסטטיסטיקה

סטטיסטיקן ישאף להביא לתודעת הציבור הרחב את תרומתו של המחקר הסטטיסטי וממצאיו.

3. חובות סטטיסטיקן כלפי החברה

3.1 הטייה והטעיה

א. סטטיסטיקן לא ישתמש ולא יסייע לשימוש בשיטות שיש בהן כדי להביא לתוצאות מטעות או מסולפות או להטייה של ממצאים ע"י הבלטתם או הבלעתם.

ב. סטטיסטיקן לא ימסור מידע מוטה או מטעה אודות מחקר סטטיסטי.

ג. סטטיסטיקן יפעל במידת האפשר, נגד מתן פרוש מוטה ו/או מטעה של ממצאיו ע"י כל גורם אחר.

3.2 פרסום ממצאים

א. סטטיסטיקן יעשה מאמץ להביא את ממצאיו לידיעת הציבור.

ב. אם אין באפשרות סטטיסטיקן לפרסם את ממצאיו, הוא ישתדל להביא לידיעת הציבור מידע אודות קיומם ולאפשר לציבור גישה נוחה לממצאים אלו.

3.3 מידע לציבור

מסירת ממצאים סטטיסטיים לציבור תלווה בהסברים הדרושים כדי לאפשר לציבור להעריך נכון את מהימנותם. במחקרי דגימה יפרט סטטיסטיקן את האוכלוסייה, שיטת הדגימה, גודל המדגם, שיעור אי-ההשבה, צורת הראיון וכיו"ב וכן יביא לידיעת הציבור אם מדובר בממצאים ישירים, או בפירוש של ממצאים או התחזיות המבוססות עליהם.

4. חובות כלפי ה"משתתף" (המשיב ו/או פרט אחר עליו נאסף מידע)

4.1 צנעת הפרט

א. סטטיסטיקן יאסוף רק את המידע הרלוונטי למטרות המחקר שהוא מבצע.

ב. במקרים בהם המחקר הסטטיסטי עלול לפגוע בצנעת הפרט, ישתדל סטטיסטיקן שהפגיעה תהיה מזערית ככל הניתן.

4.2 מידע למשיב

א. סטטיסטיקן ימסור למשיב את זהותו ואת זהות האחראי למחקר, את מטרת המחקר ואת דרכי השמירה על סודיות המידע.

ב. סטטיסטיקן ימסור למשיב את זהות המזמין, אלא אם התחייב אחרת.

ג. סטטיסטיקן ישתדל למסור למשיב, לפי בקשתו, מידע נוסף הנוגע לאותו מחקר.

4.3 הסכמה להשתתפות

א. סטטיסטיקן צריך לקבל הסכמה מרצון של המשיב בכל מקרה בו ניתן לבקש הסכמה.

ב. חלה על המשיב החובה להשתתף במחקר, עפ"י דין, יסביר הסטטיסטיקן את החוקה החוקית.

ג. סטטיסטיקן לא ייצור רושם כאילו חלה על המשיב חובה להשתתף במחקר כאשר אין חובה חוקית לכך.

4.4 שמירת סודיות

א. סטטיסטיקן חייב לשמור על סודיות המידע על ה"משתתף", המגיע לרשותו במסגרת מחקר סטטיסטי.

ב. סטטיסטיקן חייב להבטיח כי המידע שנאסף במחקר סטטיסטי, לא יפורסם ולא יימסר לאחר באופן שאפשר זהות את ה"משתתף" אליו מתייחס המידע, אלא אם הסכים ה"משתתף" לכך במפורש.

4.5 תחולת החובות

סטטיסטיקן יבטיח שכל הפועל בשמו ימלא את חובות הסטטיסטיקן, לפי פרק זה.

5. חובות כלפי המזמין (כגון: מממן, מעסיק או יוזם)

5.1 הגדרת תפקידים

סטטיסטיקן צריך להגדיר במפורש מראש עם מזמין את הזכויות והחובות של הצדדים.

5.2 סייגים לפרסום

סטטיסטיקן יסכים עם מזמין, מראש, על אופן הפרסום של ממצאי המחקר, במקרה שהוסכם על הגבלת הפרסום, ייקבעו מראש פרטי הממצאים עליהם חלה ההגבלה ולאיזה תקופת זמן היא חלה.

5.3 איסור התניית תוצאות

סטטיסטיקן לא יקבל על עצמו מחקר אשר תוצאותיו הוכתבו מראש, כולן או מקצתן.

5.4 ברירה בין שיטות

סטטיסטיקן יבהיר למזמין את הדרכים בהן הוא מוכן לבצע את המחקר הסטטיסטי ואת ההשלכות הנובעות מהחלופות.

5.5 שמירת זכויות המזמין

א. לבקשת המזמין ישמור הסטטיסטיקן על סודיות של מידע הנוגע למזמין.

ב. סטטיסטיקן ימסור למזמין מידע אודות עצמו שהוא רלוונטי לביצוע המחקר.

6. חובות כלפי עמיתים למקצוע

6.1 חשיפה בפני עמית

סטטיסטיקן יאפשר, לשם ביקורת מקצועית, עיון במידע הנוגע לשיטות עבודתו, במידה הדרושה, על מנת לבחון כיצד הגיע לממצאיו.

6.2 ניתוח משני

סטטיסטיקן יאפשר לעמית, בתנאים שייקבעו על ידו, לעשות שימוש בחומר שברשותו ובלבד, שלא תפגענה הזכויות של ה"משתתף" והמזמין.

6.3 הכללת עקרונות

א. סטטיסטיקן יפעל דכי שהעובדים בשמו, יחד אתו או עבורו במחקר הסטטיסטי, יפעלו בהתאם לכללי האתיקה שלו.

ב. סטטיסטיקן יתחשב בכללי אתיקה של בעלי מקצוע אחרים העובדים אתו על אותו המחקר.

סטטיסטיקן יבטיח שכל הפועל בשמו ימלא את חובות הסטטיסטיקן, לפי פרק זה.

דילוג לתוכן