חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

דו"ח לשנת 2008 בצרוף דוח וועדת ביקורת – לאישור ע"י אסיפת האיגוד

רצוף בזאת דו"ח על הפעילות הכספית של האיגוד לשנת 2008 כפי שנערך ע"י הגזברית ורואת החשבון ואשר וועדת הביקורת המליצה לאשרו. אבקשכם לעיין בדו"ח ולהגיב הן באתר והן באספה אם רצונכם בכך. באספת האיגוד נצביע על אישור הדו"ח.

האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה

ד ו ח ו ת   כ ס פ י י ם

ל ש נ ת   8 0 0 2

פרמט מלכה

PARMET MALCA

רואת  חשבון

Certified Public Accountants (Isr.)

וולפסון דוד 5 ראשון-לציון 75201

5 Wolfsohn st. Rishon Le Zion 75201

טל:  03 – 7414181: נייד  2504295 – 052

T el:  03-7414181, Cel: 052 – 2504295

האגוד הישראלי לסטטיסטיקה

תוכן הענינים

ד ף

א.

דין וחשבון המבקרים

( 3 )

ב.

מאזן

( 4 )

ג.

דוח רווח והפסד

( 5 )

ד.

באורים לדוחות הכספיים

( 6 )

ה.

הצהרת מנהלים

( 7 )

ו.

דוח התאמה

( 8 )

ז.

פרטי-כל

( 9- 10 )

הדוחות ערוכים בשקלים חדשים שלמים

פרמט מלכה

PARMET MALCA

רואת  חשבון

Certified Public Accountants (Isr.)

וולפסון דוד 5 ראשון-לציון 75201

5 Wolfsohn st. Rishon Le Zion 75201

טל:   03 – 7414181, נייד:  052 – 2504295

Tel:  052 – 2504295 Cel : 03-7414181:

דוח רואה החשבון המבקר לחברי האגודה של

האגוד הישראלי לסטטיסטיקה

ביקרתי את המאזנים המצורפים של האגוד הישראלי לסטטיסטיקה (להלן -האגודה) לימים 31 בדצמבר  2008 ו- 2007 ואת דוחות רווח והפסד, לשנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות מנהלי האגודה. אחריותי היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתי.

ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג – 1973. על-פי תקנים אלה נדרש ממני לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי מנהלי האגודה  וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אני סבורה שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתי, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה לימים 31 בדצמבר 2008 ו- 2007 ואת תוצאות פעולותיה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  (Israeli GAAP).

תל-אביב

10 במאי  2009.

פרמט מלכה

רואת חשבון

האגוד הישראלי לסטטיסטיקה

מ א ז ן

ליום 31  בדצמבר

ליום 31  בדצמבר

2008

2007

באור

שקל חדש

שקל חדש

רכוש שוטף:

מזומנים בקופה ובבנקים

2

48,874

34,295

חייבים שונים

4,250

4,250

_________

_________

53,124

38,545

======

======

נכסים נטו

יתרת עודפים – נכסים נטו שלא קיימת

לגביהם הגבלה לשימוש בפעילויות

53,124

38,545

======

======

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

___________ יו"ר

___________ גזבר

האגוד הישראלי לסטטיסטיקה

דוח על הפעילויות

ליום 31  בדצמבר

ליום 31  בדצמבר

2008

2007

באור

שקל חדש

שקל חדש

מחזור הפעילויות:

הכנסות מדמי חבר, כנסים ותרומות

45,754

50,434

– – – – – –

– – – – – –

עלות הפעילויות

חלוקת מלגות

2,000

4,000

משרדיות

668

הוצאות כנס

27,164

41,586

שכר טרחה מקצועי

4,620

הוצאות בנק

1,327

787

הפרשי שער

16

1,588

_________

_________

31,175

52,581

– – – – – –

– – – – – –

_________

_______

עודף (גרעון) מפעילות השנה

14,579

(2,147)

יתרת עודפים לתחילת השנה

38,545

40,692

_________

_______

יתרת עודפים לסוף השנה

53,124

38,545

=======

=====

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

האגוד הישראלי לסטטיסטיקה

באורים לדוחות הכספיים

באור 1 –   כללי

א.    1.  האגודה נתאגדה בשנת 1987.

2.  האגודה עוסקת בעיקר בקידום השיטות והשימושים של הסטטיסטיקה בישראל.

ב.       עקרי מדיניות חשבונאית

1.     מטבע חוץ –  יתרות במטבע חוץ נכללות בדוחות הכספיים לפי השערים היציגים ליום המאזן. הפרשי שער כאמור נזקפים בדוחות הכספיים עם התהוותם.

2.     הכרה בהכנסות – ההכנסות וההוצאות נרשמות בדוחות הכספיים על בסיס מזומן.

באור 2 – מזומנים ושווי מזומנים

הרכב:

31.12.2008 31.12.2007

שקל חדש שקל חדש

קופה                                         –                    145

עו"ש ש"ח                              34,461              19,721

עו"ש דולר                              14,413 14,429

סה"כ                                                48,874              34,295

=====            =====

___________ יו"ר

___________ גזבר

האגוד הישראלי לסטטיסטיקה

10.05.2009

לכבוד

פרמט מלכה

רואת חשבון

א. נ.,

הצהרת מנהלים

בקשר לביקורת הדוחות הכספיים של האגוד לשנה לנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2008 ואשר נערכה על ידיכם לשם מתן חוות דעת אם אמנם הם משקפים באופן נאות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, את מצב העסקים ואת תוצאות הפעולות, הננו לאשר לפי מיטב ידיעתנו ואמונתנו, כדלקמן: –

1.      ידוע לנו, שהאחריות הראשונית לנכונות הדוחות הכספיים ושלמותם חלה עלינו.

2.      העמדנו לרשותכם: –

א.    כל רשומות החשבון והמסמכים המתייחסים אליהן.

ב.    כל הפרוטוקולים מאסיפות ומישיבות ההנהלה, שהתקיימו עד  היום.

3.      אם נתגלו בחברה אי – סדרים או ליקויים בבקרה הפנימית, שעלולה להיות להם השפעה על הדוחות הכספיים, הרי הם הובאו לידיעתך.

4.      אין לנו תכניות העשויות להשפיע באופן מהותי על השווי או הסיווג המאזניים של נכסים  והתחייבויות, שלא קיבלו ביטוי בדוחות הכספיים.

5.      העניינים המפורטים להלן, ניתן להם גילוי נאות בדוחות הכספיים או הובאו לידיעתכם:-

א.    עסקאות עם צדדים קשורים והסכומים לקבל ולשלם הקשורים בעסקאות אלו, בכללן מכירות, קניות, הלוואות, העברות, הסדרי חכירה וערבויות.

ב.    הסכמים לרכוש בחזרה נכסים שנמכרו.

6.      כל הנכסים וההתחייבויות, לרבות התחייבויות תלויות, נכללו באופן נאות בדוחות הכספיים.

7.      כל העסקאות נרשמו באופן נאות ברשומות החשבון.

8 .     אם היו מגבלות לגבי השימוש שעשתה החברה ביתרות מזומנים בבנקים או                       בנכסים אחרים, הובא הדבר לידיעתכם.

9.      ברשות החברה מסמכי בעלות נאותים בגין נכסיה.

10.    שום שעבודים אינם מוטלים על נכסי החברה, פרט לאלה שהובאו לידיעתכם.

11.    במידת הצורך נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות להפסדים העלולים להיווצר  בביצוע התקשרויות של החברה, או מחמת אי-יכולתה לבצע התקשרויותיה (לדוגמא: התחייבויות לרכישת חומרים, למלאי מעל לצרכים הרגילים או מחירים העולים על מחירי השוק הנוכחיים).

12.    החברה אינה צד לכל תביעה משפטית, לא כתובע ולא כנתבע, ואין מתנהלים דיונים העלולים להסתיים בתביעה כאמור.

13.    ידוע לנו, כי בדקתם את הרישומים ברשומות החשבון של החברה וכן מסמכים אחרים לפי שיטות ובהיקף, שראיתם לנכון לצורך מתן חוות דעת על הדוחות הכספיים, ואנו מבינים, כי לא בכל מקרה עשויה בדיקתכם לגלות אי סדרים, כאמור בסעיף 3 לעיל, אם היו כאלה.

14.    לא ארעו לאחר יום המאזן שום מקרים, שבגינם יידרשו התאמות או גילוי בדוחות  הכספיים.

מנהל ויו"ר.

האגוד הישראלי לסטטיסטיקה

דוח התאמה

לשנת המס 2008

שקל חדש

שקל חדש

עודף

מפעילות השנה לפי דוח על הפעילות

14,579

====

___________מנהל  ויו"ר

בדקתי את ההתאמה ואת הדוח על הפעילויות של האגוד הישראלי לסטטיסטיקה לשנת 2008.

אני מאשרת שלפי דעתי כל הכנסותיה של האגודה פטורות ממס, ולא היו לה סכומים החייבים במס על-פי סעיף 3(ז) לפקודה.

פרמט מלכה

רואת חשבון

פ ר ט י – כ ל

להלן סיכום מהאסיפה הכללית השנתית של האגוד הישראלי לסטטיסטיקה שנתקיימה באוניברסיטת בן-גוריון, באר-שבע, ביום 17  ליוני 2009.

יו"ר האסיפה:

ליו"ר האסיפה נבחר פרופ' יואב בנימיני.

דוח ההנהלה:

היו"ר מסר דוח מפעולות האגודה במשך התקופה.

דווח על המאמץ להוציא את העמותה ממצב של "פרוק"  למצב "פעיל". על קבלת האישור על ניהול כספים תקין בשלב הקרוב, ועל האישור לקבלת תרומות שאפשר להשיגו רק אחר כך. דווח על היקף הכנס השנתי שנגזר מפעילות זו. כמו כן דווחה הפעילות של קבוצה מחברי האיגוד על אודות ניטור הדרך בה מפורסמים סקרי בחירות בעת מערכת הבחירות האחרונה. היו"ר הודה לחברי הוועד המסיימים את תפקידם.  האסיפה אישרה פה אחד את הדוח הנ"ל.

באסיפה נתקבלו ההחלטות הבאות:

1)       לנשיאות  האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה נבחר/ה …………………

2)       למועצת האיגוד נבחרו

a.       …………….

b.       …………….

c.       …………….

3)       חברים אלו מצטרפים ל-3 חברי המזכירות הממשיכים בתפקידם שנה נוספת בתוקף תקנון האיגוד: פרופ' נויה גלאי (סגנית נשיא), פרופ' פליקס אברמוביץ ומר יונתן רוזנבלט.

4)       האספה ממנה כחברי ועדת הביקורת את

a.       ……………

b.       ……………

c.       ……………

5)       רואה החשבון של העמותה הינה פרמט מלכה. המועצה החדשה תשקול את האפשרות להפעיל את העמותה בדיווח עצמי של הגזבר/ית, ללא רואה חשבון, באם הדבר יתכן לפי דרישות חוק העמותות.

6)       החלטות נוספות שיתקבלו באסיפה ירשמו כאן

אישור הדוחות הכספיים:

היו"ר הגיש לאסיפה את הדוח הכספי של האיגוד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2008. האסיפה רשמה לפניה את המלצת ועדת הביקורת לאשר את הדוחות הכספיים, ואישרה את הדוחות.

זכויות חתימה:

יו"ר ומנהל

פ ר ט י – כ ל

להלן אישור הדוחות הכספיים לשנת 2008 על-ידי חברי ועדת הביקורת אשר הוגשו לפניהם ביום 17 ביוני 2009.

חברי וועדת ביקורת:

פרופ' ישי וייסמן, יו"ר

פרופ' יוסי רינות, חבר

ד"ר אורי דוידוב, חבר

החלטה:

לאחר עיון בדוחות הכספיים לשנת 2008 וקבלת כל ההסברים שנדרשו, החליטה הועדה להמליץ לאסיפה לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2008.

פרופ' ישי וייסמן, יו"ר

פרופ' יוסי רינות

ד"ר אורי דוידוב

שתפו:

באותו נושא

קורסים ארציים בסטטיסטיקה לתלמידי תואר שני ושלישי – תשפ"ד

ובינר הנדסת ביצועים ותיאום דיגיטלי, אוניברסיטת קמברידג'

ריצ'רד אולשן נפטר

דילוג לתוכן