חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון האגוד הישראלי לסטטיסטיקה

אושר באסיפה הכללית של האיגוד שנערכה בתאריך 26.5.2011

1. מטרות האיגוד

עמותת "האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה" תפעל לקידום השיטות והשימושים של הסטטיסטיקה בישראל על-ידי:

א.      קיום כנסים, שבהם תוצגנה עבודות מחקר מקוריות, ויצירת אמצעים ותנאים מתאימים להחלפת ידע על סטטיסטיקה והפצתו.

ב.       חיזוק הקשרים החברתיים והמקצועיים בין אנשים העוסקים בסטטיסטיקה בישראל.

ג.        יזום פעולות חינוך, הדרכה ומחקר בסטטיסטיקה ועידודם.

ד.       יסוד וקיום קשרים עם אגודים, מוסדות ופרטים ברחבי תבל, העוסקים בסטטיסטיקה או בתחומים מדעיים קרובים, ודאגה לייצוג ישראלי בועידות בין-לאומיות של סטטיסטיקה.

ה.      הפצת הידע והשימוש במדע הסטטיסטיקה לתועלת המדע והחברה ע"י שיתוף מוסדות וארגונים משטחים אלו בפעולות בעלות עניין הדדי.

ו.        קידום סטנדרטים מקצועיים גבוהים ורמה מוסרית גבוהה ביישומים סטטיסטיים.

 2.    קבלת חברים

א.      כל אדם התומך  במטרות האיגוד, יכול להצטרף כחבר באיגוד

ב.       אדם החפץ להיות חבר האיגוד יצהיר כי הינו מבקש להיות חבר באיגוד, תומך במטרותיו, וכי הינו מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של האיגוד.

ג.        ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר האיגוד או אי קבלתו נתונה בידי מועצת האיגוד; סירבה המועצה לקבל את המבקש כחבר, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

3. זכויות וחובות של חבר

א.      חבר האיגוד זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה;

ב.       חבר האיגוד זכאי להשתתף בפעולות האיגוד וליהנות משירותיו.

ג.        על חבר האיגוד לשלם דמי חבר שנתיים. גובה דמי החבר השנתיים ייקבע על ידי מועצת האיגוד.

ד.       דמי החבר השנתיים הינם לתקופה המתחילה ביום הראשון לחודש מאי ומסתיימת ב-30 באפריל בשנה שלאחר מכן.

ה.      חבר שהינו סטודנט במוסד להשכלה גבוהה פטור מתשלום דמי החבר השנתיים.

ו.        רק חבר האיגוד ששילם את דמי החבר השנתיים יהיה זכאי לבחור ולהיבחר לתפקידים באיגוד.

ז.        פקיעת החברות באיגוד  אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לאיגוד מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

4.    פקיעת חברות

א.      החברות באיגוד פוקעת:

(1)   במות החבר;

(2)   בפרישתו מן האיגוד; הודעת פרישה בכתב תינתן למועצה שלושים יום מראש;

(3)   בהוצאתו מן האיגוד.

ב.       האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת המועצה, להחליט על הוצאת חבר מן האיגוד מאחד הטעמים הבאים:

(1)   החבר לא שילם לאיגוד  את המגיע לו ממנו;

(2)   החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3)   החבר פועל בניגוד למטרות האיגוד;

(4)   החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

ג.        לא תציע המועצה לאסיפה כללית להוציא חבר מן האיגוד אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני המועצה .

5. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של האיגוד לחבר יישלחו אליו בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל אל מענו הרשום ברשימת החברים; לפי בקשת החבר בכתב ישנה האיגוד את מענו הרשום ברשימת החברים.

6. האסיפה הכללית

א.      יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי מועצת האיגוד.

ב.       אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתפורסם באתר האינטרנט של האיגוד, ומשלוח הודעת דואר אלקטרוני לחברי האיגוד, לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

ג.        האסיפה הכללית תשמע דינים וחשבונות על פעולות המועצה ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה המועצה, תחליט על אישורם, ותבחר את נשיא האיגוד, המועצה וועדת הביקורת.

ד.       האסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי האיגוד; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ה.      לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

7. נשיא האיגוד

א.      נשיא האיגוד ייבחר בבחירות חשאיות על ידי האסיפה הכללית.

ב.       תקופת הכהונה של הנשיא היא שנתיים.

ג.        הנשיא ישמש כיושב ראש העמותה וכיושב ראש מועצת האיגוד.

ד.       אם נבצר מנשיא האיגוד למלא את תפקידו, תמנה מועצת האיגוד ממלא מקום לנשיא מבין חבריה.

8. מועצת האיגוד

א.      מועצת האיגוד אחראית לביצוע מדיניות האיגוד ולניהולו השוטף.

ב.       נשיא האיגוד יהיה חבר במועצה ויכהן כיו"ר המועצה.

ג.        לצד נשיא האיגוד, יכהנו במועצה הנשיא הקודם של האיגוד, ושישה חברים נבחרים.

ד.       המועצה תמנה שניים מחבריה לתפקידי מזכיר האיגוד וגזבר האיגוד.

ה.      משך הכהונה של חבר נבחר במועצה הוא שנתיים.

ו.        בכל שנה יבחרו כמחצית מחברי המועצה על ידי האסיפה הכללית בבחירות חשאיות.

ז.        חבר המועצה שתקופת כהונתו הסתיימה יכול להיבחר לתקופת כהונה נוספת.

ח.      חבר המועצה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב למועצה

ט.      חבר המועצה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

י.        נתפנה מקומו של חבר המועצה, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של האיגוד לכהן כחבר המועצה עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כמועצה.

יא.    חבר המועצה שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר האיגוד למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

יב.     המועצה רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

יג.      החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים,יכריע קולו של נשיא האיגוד

יד.     החלטת כל חברי המועצה פה אחד יכולה להתקבל גם שלא בישיבת המועצה.

טו.    מזכיר האיגוד ינהל פרוטוקול של ישיבות המועצה  והחלטותיה.

טז.    המועצה רשאית להסמיך שניים או יותר מבין חבריה לחתום בשם האיגוד על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה.

9. ועדת הביקורת

א.      ועדת הביקורת ויושב ראשה ייבחרו על ידי האסיפה הכללית.

ב.       בועדת הביקורת יכהנו לצד יו"ר הועדה לפחות שני חברים נוספים.

ג.        הוראות סעיף 8 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

10.  בחירות למוסדות האיגוד

א.      המועצה תמנה ועדת בחירות בת שלושה חברים.

ב.       ועדת הבחירות תפנה לחברי האיגוד לפחות שישה שבועות לפני מועד האסיפה בכללית, ותבקש מהם להציע מועמדים לתפקידים המתפנים.

ג.        בנוסף, רשאית המועצה או ועדה מטעמה לפנות לחברים באיגוד ולהציע להם להציג מועמדותם לתפקידים המתפנים.

ד.       ועדת הבחירות תשלח אל חברי האיגוד את רשימת המועמדים לתפקידים השונים לא יאוחר משבוע לפני מועד האסיפה הכללית.

ה.      הבחירות יתקיימו ביום קיום האסיפה הכללית ויהיו חשאיות.

ו.        במקרה של מספר קולות שווה לשני מועמדים (או יותר) יכריע קולו של יו"ר ועדת הבחירות.

11.  שימוש ברכוש האגוד ופירוקו

א.      במקרה של פירוק האיגוד מרצון יימסר רכושו לגוף ציבורי מוכר בהתאם להחלטת האסיפה הכללית או אסיפה כללית מיוחדת אשר תחליט על הפירוק.

ב.       בכל מקרה שהוא, לא יחולק רכוש האיגוד ו/או רווחיו כולם או מקצתם בין חבריו. כן לא יעשה שימוש בנכסי האיגוד שלא למטרה ציבורית. 

דילוג לתוכן